Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook RKPSC heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Daardoor is het voor RKPSC van belang om de zaken rond deze nieuwe privacywet op orde te krijgen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven waarom zij persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers nodig hebben en wat er mee wordt gedaan. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

RKPSC is drukdoende het stappenplan af te ronden om te voldoen aan de AVG. De KNVB ondersteunt voetbalclubs hierbij. We hebben onder meer richtlijnen en documenten voorbereid c.q. afgestemd in het kader van deze nieuwe privacywetgeving. Denk daarbij onder meer aan:

• Privacy verklaring;
• Verwerkersovereenkomst (met bijv. leveranciers);

Sportlink
Sportlink is bijvoorbeeld een organisatie die over gegevens van RKPSC leden beschikt en dient vanuit deze rol helder te maken wat het doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen. Vaak wordt hierbij gesproken over een ‘bewerkersovereenkomst’ of ‘verwerkersovereenkomst’. Sportlink heeft al haar apps inmiddels voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden alle aspecten van de zogenoemde bewerkersovereenkomst al opgenomen. De KNVB en een bij de KNVB aangesloten club hoeven dus onderling, voor wat betreft het over en weer verstrekken van (persoons)gegevens via de systemen van Sportlink, geen be- of verwerkersovereenkomst te sluiten. Deze verstrekkingen worden namelijk niet beschouwd als verstrekkingen aan derden in de zin van privacywetgeving.

Bij RKPSC is toegang tot Sportlink beperkt tot enkele vrijwilligers, die die informatie in het systeem nodig hebben om hun vrijwilligerstaken uit te kunnen voeren. Met overige partijen/derden, waarmee RKPSC persoonsgegevens uitwisselt, wordt indien noodzakelijk een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Social media
Foto’s welke per heden op de RKPSC social media zijn geplaatst zullen daar op blijven staan, tenzij er bezwaar wordt gemaakt. Stuur dan een mail naar webbeheer@rkpsc.com.

Vanaf 25 mei 2018 worden er door de social media/website beheerders geen foto’s van individuele personen geplaatst, tenzij hiervoor door de betreffende persoon expliciet toestemming is verleend.

Foto’s van teams en bijeenkomsten/evenementen zullen zonder toestemming worden geplaatst. Mocht daar toch bezwaar tegen zijn dan kan dit kenbaar worden gemaakt.

Overige vragen/reacties kunnen worden gemaild naar: secretaris@rkpsc.com

Bestuur RKPSC